Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

 

Nume

     SUCIU LAURA

Adresa

    Str.Păcii 24, 545600. Târnăveni, jud. Mureş

Telefon

  +40265443350 ,+40749929212

Fax

    +40265446003

E-mail

     laurahcc@yahoo.fr       

Naţionalitate

     română

Data naşterii

     01.02.1959

EXPERIENŢĂ

PROFESIONALĂ

·       2007-2009 profesor, Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu”, Târnăveni

·       2003-2007, management educaţional, director adjunct, Colegiul Tehnic Târnăveni. În această calitate am participat la organizarea şi desfăşurarea Cercului pedagogic al directorilor din 8 aprilie 2002, ocazie cu care am întocmit şi prezentat referatul „Curriculum la decizia şcolii, modalitate de manifestare a autonomiei şcolare”. Am întocmit: Planurile manageriale anuale şi semestriale , Planul de dezvoltare a unităţii pe termen lung şi mediu şi Regulamentul de ordine interioară. Am coordonat activitatea mai multor comisii ( pentru stabilirea CDS , CDL, pentru obţinerea burselor şcolare , pentru inventariere, pentru examenele de corigenţe şi diferenţe, pentru selectare elevilor în clasa a X-. a al liceului cu frecvenţă redusă, de verificare a notării ritmice, de monitorizare a frecvenţei elevilor, de control a documentelor şcolare, de încadrare , şcolarizare şi mobilitate etc. ). Am coordonat activitatea echipei de redactare a Anuarului şi de desfăşurare a Panoramicului liceal. Am participat la redactarea dosarului pentru obţinerea denumirii de Colegiu Tehnic şi a dosarului pentru înscrierea la concursul Şcoală Europeană.  

·       1995-2009, responsabil al Cercului metodic al profesorilor de biologie din zona Târnăveni.

·       2004-2005, am făcut parte din comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de biologie.

·       2007,2008, am fost membră a Comisiei Judeţene de rezolvare a contestaţiilor pentru olimpiada de biologie, clasele a X-a şi a XII-a.

·       2005, Expert tehnic pentru programul Phare „O nouă şansă”, prin care s-a obţinut finanţare pentru dotarea şcolii.

·       2005, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş, formator pentru activităţi de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, Programul Educaţia XXI, specialitatea biologie .

·       2005, profesor pentru pregătirea elevilor din clasa a IX-a, a X-a în cadrul Centrului de excelenţă Mureş.

·       2005,2006,2007,2008, am făcut parte din comisia de examinare a profesorilor suplinitori de biologie.

·       2003 Membră în Juriului naţional constituit pentru desfăşurarea olimpiadei Ştiinţele Pământului  de la Slatina.

·       2003 am elaborat programa Metodica predării biologiei - formare profesori -, la solicitarea CCD Mureş.

·       2004 am întocmit programa pentru disciplina Didactica predării biologiei şi a unui opţional în cadrul programului de formare continuă Educaţia XXI.

·       2000-2004,profesor coordonator al cercurilor „Sanitarii pricepuţi”,”Cerc de ecologie” de la Grupul Şcolar de Chimie Industrială Târnăveni- profesor de biologie, diriginte. Membrii cercului Sanitarii pricepuţi au obţinut locul I pe judeţ în anul 1999 şi au participat la faza pe ţară a acestui concurs.

·       1990- 2004 Responsabila comisiei metodice de biologie-geografie de la Grupul Şcolar de Chimie Industrială din Târnăveni .

·       2000- 2006 Metodist al ISJ şi membru al comisiei consultative pentru biologie .

·       2003-2006 am fost membră a comisiilor de bacalaureat de la Liceul Pedagocic „ M. Eminescu” Tg. Mureş, Colegiul Naţional „ Papiu Ilarian” Tg.Mureş. Am fost profesor evaluator la examenul de bacalaureat.

·       2002- 2005 am fost preşedintă a comisiilor din Centrele de Testare Naţională de la Gimnaziul

·        „ V. Moldovan” din Târnăveni şi Gimnaziul „Lucian Blaga” din Tg. Mureş.

·       Pentru activitatea desfăşurată pe parcursul întregii activităţi, de la angajare până în prezent, am obţinut calificativul F.B. În perioada 1997- 2001 am primit salariu de merit iar pentru perioada 2001- 2006 gradaţie de merit.

·       1985 , am obţinut gradul didactic definitivat cu media 10.

·       1989 , am obţinut gradul didactic II cu media 10.

·       1993 , am obţinut gradul didactic I cu media 10.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

·       2006 , am obţinut Diploma  Gheorghe Lazăr clasa a II-a, pentru activitatea la catedră şi pentru rezultatele obţinute în formarea şi educaţia tinerilor

·       2006 Consiliere şi orientare,Casa Corpului Didactic Mureş,  Certificat de participare,  (20 ore)

·       2005, am absolvit Cursul de formare în Educaţia pentru sănătate din cadrul Programului Naţional Educaţia pentru sănătate în şcoala românească.

·       Management educaţional, Fundaţia Academică ”Alumni” a Colegiului Naţional” Mircea cel Bătrân”-Certificat de Competenţe Profesionale ale Personalului Didactic (90 credite  profesionale transferabile)- martie -iunie 2004

·       Informatică aplicată şi programare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cursuri postuniversitare, diplomă, 2000-2002.

·       Management şi finanţare, Certificat de absolvire, MEC, direcţia de Proiecte şi Reformă-a învăţământului preuniversitar, în perioada septembrie- octombrie 2001.

·       2007, am fost selectată ca mentor pentru elevii romi bursieri, beneficiari ai proiectului „ burse de studii pentru elevii romi din licee. În această calitate am participat la cursurile de formare organizate de Centru de resurse pentru Comunităţile de Romi din Cluj Napoca.

·       Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie, Diplomă de Licenţă în biologie, 1978-1982

·       Liceul Horea, Cloşca şi Crişan, Alba-Iulia, Diplomă de bacalaureat, 1974-1978

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

PERSONALE

Relaţionez  şi comunic cu uşurinţă.

Flexibilitate şi deschidere la propuneri venite

din partea colaboratorilor. Seriozitate şi

perseverenţă în îndeplinirea sarcinilor .

Limba maternă

româna

Limbi străine cunoscute

Limba franceză, înţeleg şi citesc bine

Limba engleză, înţeleg şi citesc

 

Aptitudini şi competenţe artistice

Am un dezvoltat simţ al armoniei şi al esteticului.

Am conceput macheta pentru sigla Colegiului Tehnic Târnăveni, pentru diplomele acordate absolvenţilor

de la cursurile PHARE , panourile publicitare

pentru Panoramic liceal şi cel de la intrarea în liceu .

Aptitudini şi competenţe sociale

În calitate de director adjunct sau de profesor diriginte

am avut ocazia să lucrez în diferite situaţii cu diverse

persoane, întotdeauna am găsit modalitatea de a mă

face înţeleasă şi de a evita stările conflictuale. Mă

adaptez uşor activităţilor desfăşurate în echipă,

am acordat şi am primit sprijinul necesar.

Aptitudini şi competenţe organizatorice

În colaborare cu Consiliul de administraţie, am

coordonat activitatea într-o şcoală cu

aproximativ : 847 elevi, 29 profesori, 11 ingineri,

4 maiştrii 8  posturi - personal didactic auxiliar şi 12 posturi personal nedidactic.

Am fost preşedinte al comisiei pentru Testele Naţionale şi vicepreşedinte , secretar sau profesor evaluator al examenelor de bacalaureat

Am fost preşedinte al comisiei pentru examenul de atestat la clasele de liceu sau ŞAM

Aptitudini şi competenţe tehnice

Utilizez  calculatorul, pentru editare de texte în Word şi prezentări în PowerPoint. Accesez frecvent Internetul. Utilizez fax- ul, copiatoare, radio-casetofoane, etc.

Permis de conducere

-

Alte aptitudini şi competenţe

Găsesc relativ uşor modalităţi de

transmitere a informaţiei spre diverse categorii de

interlocutori.

Am   publicat referate şi comunicat lucrări de

specialitate (biologie ) la  simpozioane judeţene

şi naţionale .

Am pregătit elevi pentru diverse examene şi concursuri şcolare, un elev care s-a calificat la faza

naţională a concursului de biologie în  2003, 2004, 2005. Am îndrumat activitatea de cercetare

a elevilor care au participat la sesiuni de referate

şi comunicări cu lucrări care au fost premiate.

ANEXE

(Enumerati documentele atasate CV-ului, daca este cazul)

Toate diplomele , în ordinea prezentată

Lucrările publicate, în ordine cronologică

Adevaerinţa de la Petru Maior