Curriculum vitae

Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Cerghizan, Alina

Adresă(e)

str.Aleea Gării, bl.3B, Ap.2,Târnăveni,Mureş, cod poştal 545600

Telefon(oane)

0770716135

Mobil:

0748206079

Fax(uri)

 

E-mail(uri)

cerghizan_alina@yahoo.com

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

română

 

 

Data naşterii

25.02.1975,Sibiu

 

 

Sex

feminin

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

-profesor titular –Limba şi literatura română

 

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

-1sept. 2001-2009 Liceul Teoretic”Andrei Bârseanu”, Târnăveni

-1 sept. 1996-sept. 2001 Gimnaziul de Stat “Avram Iancu” Târnăveni

Funcţia sau postul ocupat

-profesor titular –Limba şi literatura română

-profesor suplinitor -Religie

Activităţi şi responsabilităţi principale

-profesor, diriginte

Numele şi adresa angajatorului

Liceul Teoretic”Andrei Bârseanu”, str. Republicii nr.15, Târnăveni, Mureş,   tel.0265446150, România

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ preuniversitar

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

2005-2006-masterat

1993-1997-studii superioare

Calificarea / diploma obţinută

-Diplomă de master

-Diplomă de licenţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

-Management educaţional

-Teologie ortodoxă-Limba şi literatura română

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

-Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

-Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Teologie-Litere „Andrei Şaguna”,Sibiu

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

-clasificare naţională

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

- limba română

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

engleză, franceză

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

 

B2

utilizator independent

B2

utilizator independent

A2

utilizator elementar

A2

 

A2

 

Limba franceză

 

B1

utilizator independent

A2

utilizator elementar

A1

utilizator elementar

A1

 

A1

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Iniţiativă, receptivitate, comunicativitate, spirit de echipă, capacitate de adaptare la medii multiculturale

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

-Responsabilă cu Formarea continuă 2004-2007

-2004-2005 Responsabila Cercului Pedagogic

-Activităţi comune cu biblioteca

-Manifestări artistice şi concursuri de creaţie

-Schimb de experienţă – Colegiul “Unirea”, Mures, Sângeorgiu de Pădure.

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

-Consiliere şi orientare 2006

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

-Operare pe calculator- curs organizat de Casa Corpului Didactic Mureş, 2004

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

 -muzică

-Manifestări artistice şi concursuri de creaţie

 

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

-Participarea la olimpiade şi concursuri şcolare

-Articole publicate în cotidianul „24 ore mureşene”.

-Lecţii demonstrative

-Excursii tematice

-Salariu de merit- 2004 şi 2007

 

 

Permis(e) de conducere

Deţin permis de conducere, categoria B

 

 

Informaţii suplimentare

 

 

 

Anexe